در اين مجموعه، چهار ورودی در طبقه همكف و يک ورودی در طبقه منفی يک، كه هر كدام دارای ويژگيهای خاصی هستند، مراجعين را به داخل ساختمان هدايت م یكنند. آنچه در بيرون ساختمان در جهت جذب جمعيت به سمت ورودی ها موثر می باشد، فرم ورودی، عناصر تشكيل دهنده فضای پيرامونی و گرافيک محيطی آن می باشد.

ورودی غربی در طبقه همکف

در غرب مجموعه، مراجعه كنندگان با عبور از كنار فضای سبز طراحی شده، آبنما و آبشار به سمت ورودی اصلی در طبقه همكف هدايت شده و پس از آن فضای شيشه ای ورودی با نورپردازی، نصب تابلو و علائم معرف یكننده، آن ها را به سمت داخل هدايت می نمايد. در اين جا به وسيله فرم های متنوع در سقف و بدنه، كه با استفاده از فضاهای خالی توسط ويدها خلق شده اند، فضای منحصر بفردی بوجود آمده است.

ورودی جنوبی در طبقه منفی یک

بعد از ورودی غربی ورودی طبقه منفی يک، ورودی اصلی پياده رو می باشد كه در ضلع جنوبی ساختمان در نظرگرفته شده است. ورود از خيابان به درون ساختمان تغيير فضايی را بوجود می آورد كه همراه با وجود عناصر طبيعی همانند گياه، آب و سنگ است. قبل از پله های ورودی، فضای آرام و خوشايندی از فضای سبز داخلی و فضای نشستن، در نظر گرفته شده است.

پلان زیرزمین دوم، كاربری تجاری و پاركینگ

زيرزمين اول تا طبقه دوم، شامل چهار طبقه تجاري با سطح زيربناي ناخالص 67 هزار و 500 مترمربع است. كه فروشگاه هايي در مقياس هاي مختلف از فروشگاه هاي كوچک تا فروشگاه هاي زنجيره اي (Department Dtore) ، مجموعه رستوران ها (Food Court) كافي شاپ، فضاهاي خدماتي، فروشگاه لوازم صوتی و تصويری و فروشگاه هاي عرضه لوازم لوكس و جواهرات (طبقه دوم مجموعه) در اين محوطه پيش بيني شده است. جهت تسهيل دسترسي مراجعه كنندگان در طبقات زيرزمين اول، همكف و دوم، ورودي هاي متعددي طراحي شده است. در هسته مركزي بخش تجاري و در امتداد ورودي شرقي و غربي مجموعه، شرايط تداوم بصري ميان طبقات، با طراحی فرم متمايز فراهم شده است. سهولت دسترسی به اين بخش با تعبيه پله های برقی و آسانسورهای متعدد فراهم گرديده است.

About Megapars

Arya Omran Pars Company has been proudly able to rely on the needs of dear compatriots to meet the boundaries of strength and is now trying to complete the most beautiful and greenest shopping, entertainment and cultural complex in Iran.

The Megapars Commercial, Office, and Recreational Complex is one of the most beautiful multi-purpose centers in the country due to its special design and construction features. The builders of the Megapars Collection, while taking advantage of the latest innovations in the building industry, have created a beautiful architectural structure, away from the sectors and additional complexities, as well as the provision of the services and amenities needed by the region, following the development of a sample project Have been in the country

Contact Form